Vedtægter for Yngre Plastikkirurger – revision efter GF 2018

1 Foreningens navn:

Stk. 1. Foreningens navn er: Yngre Plastikkirurger (YPK).

2 Foreningens formål:

Foreningens formål er at varetage yngre og uddannelsessøgende plastikkirurgers faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske interesser.

3 Medlemskab

Stk. 1. Som stemmeberettiget medlem optages yngre læger og medicinstuderende som udviser interesse for plastikkirurgien. Som firmamedlemmer kan optages firmaer, således at medlemskabet dækker de i firmaet ansatte personer, der fagligt har tilknytning til de plastikkirurgiske aktiviteter.

Firmamedlemmer har ikke stemmeret og kan ikke indvælges i bestyrelsen. Kontingentet for firmamedlemmer fastsættes til 10 gange ordinært kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør, hvorvidt betingelserne for medlemskab efter stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Indmeldelse sker via læger.dk.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen til udgangen af et kalenderår. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt kontingent i et år. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restancen.

Stk. 5. Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, der skader foreningens arbejde og omdømme.

4 Foreningens struktur

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen, leder foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne.

Stk. 3. Foreningens eventuelle repræsentanter i andre foreningers bestyrelser, repræsentantskaber og lignende vælges af bestyrelsen. Valget skal bekræftes på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Skriftlig korrespondance mellem foreningen og dens medlemmer foregår primært via e-mail og på hjemmesiden.

5 Generalforsamlingen

Stk. 1. . Ordinær generalforsamling afholdes årligt, fortrinsvis i forbindelse med YPK’s årsmøde i Marts.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via e-mail til hvert medlem og annoncering på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning fra formanden og arbejdsgrupper.
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab og fastlæggelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag fra medlemmerne.
  5. Valg af formand, øvrige bestyrelse og revisorer.
  6. Valg af kandidater til diverse udvalg og bestyrelsesposter.
  7. Eventuelt.

Stk. 4. Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 3 uger før ordinær generalforsamling få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 30 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. I modsat fald skal valg til bestyrelsen og sager til afstemning afgøres ved urafstemning. Urafstemningen foranlediges af bestyrelsen senest 4 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 6. Der kan stemmes ved valg og sager optaget på dagsorden ved skriftlig fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem kan medbringe 1 fuldmagt. Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde og godkendt ved generalforsamlingens begyndelse.

Stk. 7. Afgørelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis et medlem forlanger det. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning.

Stk. 8. Ved stemmelighed ved valg skal der foretages et bundet omvalg, ved ny stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 9. Afgørelser af sager, som er behandlet under dagsordenens punkt “Eventuelt” kan ikke træffes.

6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af YPK’s bestyrelse, hvis 3 medlemmer af denne ønsker det, eller hvis en femtedel af medlemmerne skriftligt begærer det. Skriftlig indkaldelse til ekstraordinær generalsamling skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter begæringsdatoen.

7 Bestyrelsen

Stk. l. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, en formand og 6 menige bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, 3 i lige år. På ulige år vælges desuden en revisor.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem kan max. sidde i 6 år.

Stk. 3. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af minimum 3 medlemmer fra region vest (Fyn og Jylland) og 3 medlemmer fra region øst.

Stk. 4. Kun stemmeberettigede medlemmer, som er færdiguddannede læger, er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Stk. 6. Bestyrelsen fører protokol med referater af alle bestyrelsesmøder. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen, med mindre 4 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin dagsorden.

8 Bestyrelsens udgifter

Rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer til indkaldte møder refunderes efter lægeforeningens takster, så vidt det er muligt indenfor foreningens økonomiske råderum.

9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages af en generalforsamling med to tredjedele af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer, som udsendes til urafstemning i medfør af § 5, stk. 5, kan foretages med to tredjedele af de afgivne stemmer.

10 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet afsluttes og afsendes til revisoren senest 1. februar. Det reviderede regnskab med revisorens bemærkninger skal tilbagesendes til kassereren senest 1. marts.

11 Ophør af foreningen

Beslutning om foreningens ophør skal ske efter de samme regler som for vedtægtsændringer.

Ovenstående er vedtaget på den stiftende generalforsamling 20. september 2008 og revideret 25. april 2009, d. 2. oktober 2010, d. 25. September 2015 samt d. 30. September 2016 efter lovlig afstemning.